Danh mục sản phẩm

Quyền Lợi Và Trách Nhiệm Của Nhà Bán Hàng

Quyền của Nhà Bán Hàng

 • Nhà Bán Hàng được giới thiệu, quảng bá về thương hiệu và Sản Phẩm của Nhà bán hàng trên xinhcangay theo quy định của Quy Chế này;
 • Được bán Sản Phẩm trên xinhcangay theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;
 • Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

Trách nhiệm của Nhà Bán Hàng

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như: tên và địa chỉ trụ sở của Nhà Bán Hàng hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Nhà Bán Hàng, số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Nhà Bán Hàng;
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm khi bán hàng hóa trên xinhcangay;
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa cung cấp trên xinhcangay;
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán sản phẩm trên xinhcangay;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;
 • Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Nhà Bán hàng trên xinhcangay theo quy định tại hợp đồng ký với Vsirius và quy định của xinhcangay;
 • Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên xinhcangay;
 • Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa nhà bán hàng và Vsirius;
 • Có trách nhiệm đảm bảo Nhà bán hàng và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Nhà bán hàng không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà Vsirius hoặc Nhà bán hàng đang thực hiện để mua lại sản phẩm Nhà bán hàng đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên xinhcangay. Trường hợp Xinhcangay phát hiện Nhà bán hàng vi phạm quy định này, xinhcangay có quyền:
 • Yêu cầu Nhà Bán Hàng chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc
 • Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc
 • Khấu trừ mọi chi phí mà Xinhcangay đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Nhà Bán Hàng theo các hợp đồng đã ký kết giữa Nhà bán hàng và xinhcangay;
 • Bồi thường cho những thiệt hại mà xinhcangay và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Nhà bán hàng vi phạm quy định của xinhcangay và/hoặc hợp đồng ký với xinhcangay.
Chat
Đồng ý cho hiện thông báo khi có người chat đến x